0901691916

Đậu tương tháng 9

Xem thêm:

Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh 23/7/2021

Đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức 1369 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ trên trung bình sẽ củng cố hành động giảm giá sâu hơn. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đậu tương hồi về vùng 1372 có thể bán xuống. Giá đậu tương có thể giảm về vùng 1353 usd.

Khô đậu tương tháng 9

Khô đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức 363 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang đi ngang ở dưới trung bình sẽ củng cố hành động giảm giá sâu hơn. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa đảo chiều giảm dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khô đậu tương gãy vùng 362 có thể bán xuống. Giá khô đậu tương có thể giảm về vùng 359 usd.

Dầu đậu tương tháng 9

Dầu đậu tương tháng 9  đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức 63,55 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ trên trung bình sẽ củng cố hành động giảm giá sâu hơn. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm, đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu gãy vùng 63,25 có thể bán xuống. Dầu đậu tương có thể giảm về mức giá 62,26 cents.

Ngô tháng 9

Ngô tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tạo cây nến rút chân tại mức giá 565 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình sẽ củng cố hành động tăng giá cao hơn. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm, đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Vùng 560 là vùng hỗ trợ mạnh của ngô. Mọi người quan sát thêm với Ngô, đợi xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Lúa mỳ tháng 9

Lúa mỳ tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về vùng 692 cents/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá mua là cảnh báo đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm, đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ hai là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Vùng 690 là vùng hỗ trợ mạnh của lúa mỳ. Mọi người quan sát thêm với lúa mỳ, đợi xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Đường tháng 9

Đường tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 17,64 cents/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng trung  bình sẽ củng cố hành động tăng giá cao hơn. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đường hồi về vùng 17,53 có thể mua lên. Giá đường có thể tăng lên vùng 17,79 usd.

Cà phê Robusta tháng 9

Cà phê Robusta tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 1877usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá mua cho thấy lực mua lên rất mạnh. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số kháng cự thứ 3 là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người đợi cà phê hồi về vùng 1830 rồi mua lên. Cà phê có th ể tăng lên mức giá 1983 usd.

Dầu cọ tháng 10

Dầu cọ tháng 10 đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức 4121 ringgit/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống từ vùng quá bán sẽ củng cố hành động giảm giá sâu hơn nếu gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong, xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao tháng 9

Ca cao tháng 9 đóng cửa phiên hôm qua tăng  mạnh về mức giá 2317 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá bán cho thấy lực mua đang mạnh dần lên. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng, đóng cửa trên số hỗ trợ thứ 3 là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người đợi ca cao hồi về vùng 2302 rồi mua lên. Ca cao có th ể tăng lên mức giá 2337 usd.